JALASJÄRVEN ALAPÄÄN ERÄNKÄVIJÄT ry:n SÄÄNNÖT

27.11.2014

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITOT JA –PIIRIT

Yhdistyksen nimi on JALASJÄRVEN ALAPÄÄN ERÄNKÄVIJÄT ry

Kotipaikka on JALASJÄRVEN KUNTA

Yhdistyksen perustamisvuosi on 1954 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä SEURA

Yhdistyksen kieli on SUOMI

Seura on jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:ssä ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:ssä.

Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

 1. järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen

 2. riistanhoito ja luonnonsuojelutoimintaa

 3. metsästys ja ampumaurheilua

 4. kenneltoimintaa

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys ja riistanhoitoalueita

 2. suorittamalla riistanhoitotöitä

 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä

 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta

 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista

 6. kouluttamalla jäseniään

 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianmukaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa

 8. edistämällä kenneltoimintaa

 9. harjoittaa yhteistoimintaa alueensa yksityisten ja yhteisöjen kanssa

 10. omistaa kiinteistöjä, ylläpitää metsästysmajaa sekä lahtivajaa ja muita kiinteistöjä.

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi tai koejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja asuu seuran toiminta-alueella tai muun erittäin perustelluin syin jäsenyyttä hakeneen.

Maanomistajajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka tekee seuran kanssa seuran toiminta-alueella omistamistaan tai hallinnoimistaan metsästyskelpoisista maista vastikkeetta metsäsrysvuokrasopimuksen kaikelle metsästykselle.

Lisäksi edellä mainitut ehdot täyttävien henkilöiden perheenjäsenet voidaan hyväksyä jäseniksi.

Koejäsenyys kestää enintään yhden vuoden, minkä ajan kuluessa seuran hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai maanomistajajäseneksi tai hylkäämisestä.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti yksi (1).

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun ja liittymismaksun tultuaan hyväksytyksi seuran jäseneksi. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua eikä hänellä ole äänioikeutta. Koejäsenellä on samat velvollisuudet kuin muillakin jäsenillä. Jäsen- ja liittymismaksun suuruuden päättää vuosittain seuran vuosikokous.

Maanomistajajäsenten jäsenmaksu ja liittymismaksu on puolet (½) varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta ja liittymismaksusta.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksusta ja velvoitemaksusta.

Jäsen on velvoitettu tekemään ilmoitus saamastaan saaliista, riistanhoitotöistä ym. seuran sihteerille tai jollekin muulle seuran kokouksen päätöksen mukaisesti sekä tekemään riistanhoitotöitä tai muita yhdistyksen toimintaa edistäviä töitä, joista hänelle myönnetään velvoitepisteitä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Velvoitepisteitä tulee kerätä kokouksen päätöksen mukainen määrä. Puuttuvat pisteet ja saalisluettelon palauttamatta jättäminen korvataan seuraavan jäsenmaksun yhteydessä perittävällä velvoitemaksulla, jonka suuruuden päättää seuran vuosikokous.

Seuran hallitus voi erityisistä syistä ( esim. ikä, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen määräajaksi riistanhoitovelvoitteestaan sekä velvoitemaksun suorittamisesta joko kokonaan tai osittain.

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

 2. toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;

 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

 4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

 5. ei täytä 4 § mainittua ehtoa, jonka perusteella on hyväksytty jäseneksi

Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottaminen ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan seuran kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmi - maaliskuussa ja kesäkokous heinä – elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kutsu julkaistaan paikallislehdessä, seuran kotisivuilla tai sähköpostilla.

9 §

VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

 2. todetaan kokouksen laillisuus;

 3. hyväksytään työjärjestys;

 4. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

 6. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas (3) vuosi;

 7. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

 8. toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintakaudelle;

 9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten;

 10. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen sekä seuran toimihenkilöiden kulukorvauksien suuruudesta;

 11. päätetään velvoitemaksun suuruus.

 12. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

 13. valitaan metsästyksen johtajat;

 14. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin;

 15. valitaan tarvittavat jaostot ja toimikunnat;

 16. käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

 17. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8 § on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella jäsenellä, koejäseniä lukuun ottamatta, liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 §

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kolmeksi (3) vuodeksi valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kolmeksi (3) vuodeksi valitut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) tai kaksi (2). Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella kolme (3), toisella kerralla kolme (3) ja kolmannella kerralla kaksi (2). Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena.

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

 2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

 3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

 4. vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan;

 5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

 7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;

 8. nimetä edustajat vuosikokouksiin, ellei seuran vuosikokous ole asiasta jo päättänyt;

 9. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

 10. pitää seuran jäsenluetteloa;

 11. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

 12. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

 13. hyväksyä seuran varsinaiset jäsenet sekä koe- ja maanomistajajäsenet ja erottaa seuran jäsenet;

 14. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

 15. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä ja tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

 16. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

 17. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita seuran etu vaatii.

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys r.y:lle. Seuran purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle, Suomen Metsästäjäliiton Pojanmaan piiri ry:lle ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:lle.

21 §

MUUTA

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.